Ga als gemeente aan de slag met de omgevingswet. Wij bieden verschillende handreikingen en instrumenten.

De omgevingswet bundelt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving in één wet. Het doel van de nieuwe wet is om de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen en het eenvoudiger te maken om lokale problemen ook lokaal op te lossen. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden, maar ook meer beleidsvrijheid. Er komt ruimte voor gezondheid en participatie binnen het lokale fysieke domein.

De omgevingswet treedt in werking in 2021. De wet moet zorgen voor het bereiken en het in standhouden van een gezonde fysieke omgeving. De nieuwe wet geeft bewoners en bedrijven meer ruimte om te participeren in de inrichting van hun leefomgeving. Deze ontwikkeling levert ook nieuwe kansen op, maar ook nieuwe uitdagingen voor onder meer het sportlandschap.

De Gelderse Sport Federatie biedt verschillende handreikingen en instrumenten die gemeenten helpen om de omgevingswet te implementeren

Om deze kansen te pakken en nieuwe uitdagingen aan te gaan zijn de meeste gemeenten al gestart met de voorbereidingen op de wet. Er zijn verschillende onderdelen van de wet die te maken hebben met sport en bewegen zoals de inrichting van de openbare ruimte, accommodatiebeleid, zwembaden en sportvelden, preventie en samenwerking en burgervaardigheden. Deze onderdelen moeten verweven worden in een integrale omgevingsvisie.

Voor de sport- en beweegsector is de nieuwe integrale wet een mogelijkheid om gezondheid in de fysieke leefomgeving mee te nemen bij besluitvorming en te komen tot een efficiënt en effectief beweegvriendelijke omgeving. Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen en te sporten.

Aan de slag in jouw gemeente?
De GSF besteed ook aandacht aan de omgevingswet. Er zijn verschillende handreikingen en instrumenten die gemeenten helpen om de omgevingswet te implementeren. Voor meer informatie over de omgevingsvisie neem gerust contact op met Hanneke Lakenvelt-Verbree, zie contactgegevens onderaan de pagina.

Meer informatie?
Link 1: dossier Omgevingswet
Link 2: overzicht Omgevingswet

Hanneke Lakenvelt-Verbree

Senior Projectcoördinator & sportformateur