Verenigingsscan helpt verenigingen om gezond te blijven

Inzicht in de ontwikkeling van de verenigingsorganisatie, de opbouw van het ledenbestand en de financiële zelfredzaamheid. Dat biedt de verenigingsscan van de GSF. Twee verenigingen vertellen wat zij naar aanleiding van de uitgebreide rapportage veranderd hebben. “Fijn van de verenigingsscan is dat er positieve en negatieve punten naar voren komen. Je krijgt een goed beeld hoe je als vereniging gezond kunt blijven,” zegt Nico Verzijl, voorzitter van atletiekvereniging Athlos. Bij voetbalvereniging RKPSC Pannerden waardeerden ze de feedback op het functioneren van de vereniging. “Het belangrijkste effect is dat je een spiegel voorgehouden krijgt,” vindt Francis van Haren, manager algemene zaken.
Verenigingsscan helpt verenigingen om gezond te blijven

 

Vrijwilligers en locatie bepalend voor atletiekvereniging


Bij atletiekvereniging Athlos werd de verenigingsscan in 2016 gedaan. De club wilde weten hoe ze ervoor stond en de mogelijkheden van de openclubgedachte verkennen. AV Athlos kreeg in 2016 te maken met een flinke huurverhoging vanuit de gemeente Harderwijk en een afname van het ledenaantal. Ze willen dus op zoek naar andere manieren om aan inkomsten te komen. De verenigingsscan werd in combinatie met voetbalvereniging VVOG gedaan. Daarnaast was Mathijs van Faassen, verenigingsondersteuner van de gemeente Harderwijk, betrokken bij besprekingen. Nico Verzijl: “We kregen vooral een bevestiging van wat we al ontdekt hadden. Een van de punten was dat we moeten inzetten op het werven van meer vrijwilligers. En een probleempunt dat naar voren kwam, is de locatie van onze vereniging in het buitengebied. De atletiekvereniging heeft haar accommodatie in het bos (buitengebied) en is niet met openbaar vervoer bereikbaar. Dit maakt het lastig om andere doelgroepen (vooral ouderen) bij de vereniging te betrekken.Andere doelgroepen interesseren
De atletiekvereniging is er van doordrongen geraakt dat ze iets moeten doen om andere doelgroepen naar de vereniging te krijgen. Samen met de voetbalvereniging wordt de verbinding tussen zorg en sport gelegd om in de daluren meer bezetting te krijgen. “We doen dat stapsgewijs omdat we veranderingen ook moeten laten landen in onze eigen vereniging,” vertelt Nico Verzijl. “Een eerste stap is het werven van ouderen voor bij de bestaande groep wandelaars waarbij we ook een ‘speciale’ groep hebben, namelijk de wandelaars met longproblemen (COPD). Bij de ouderendag die de gemeente Harderwijk onlangs organiseerde gaven we een clinic om mensen te interesseren. Ook hebben we met de gemeente besproken hoe we de groep ouderen kunnen laten bewegen. Het regelen van vervoer blijft daarbij nog een zorgpunt.”Breder kijken dan eigen club
AV Athlos heeft een meerjarenbeleidsplan gemaakt met onder andere aandacht voor het vinden van meer vrijwilligers en het aangaan van samenwerkingsverbanden. “Zo hebben we in het kader van de open clubgedachte overleg gehad met de verenigingsondersteuner van de gemeente Harderwijk, de Ouderenbond en welzijnsorganisatie ZorgDat. Wij hebben nu een aanbod van wandeltrainingen gemaakt voor cliënten van deze organisatie. Dergelijke manieren van samenwerking willen we meer opzoeken. We willen graag breder kijken dan alleen onze club en hebben daarom ook input gegeven voor het meerjarenbeleidsplan van de gemeente. Op die manier zijn we onderdeel van de sportieve ontwikkeling van onze regio.”

Van electronic- tot G-voetbal bij RKPSC Pannerden

Bij voetbalvereniging RKPSC uit Pannerden in de gemeente Rijnwaarden werd de verenigingsscan afgelopen zomer gedaan op initiatief van de gemeente. Die wilde de toestand van de diverse verenigingen in de omgeving in kaart brengen om beleidskeuzes te maken. De vereniging heeft zelf ook onderzoek laten doen om te kijken hoe de club ervoor staat en wat ze te bieden hebben. Het doel is te ontwikkelen tot een sportvereniging met een breed sportaanbod voor jong en oud. Naast de voetbalvelden heeft de club een multifunctionele sporthal en een goede kantine. “Zonder dat we wisten van de verenigingsscan hebben we de lijn al ingezet om de club interessant te maken voor andere doelgroepen,” vertelt Francis van Haren. “Zo is bij de jeugd een G-voetbalteam gestart zodat kinderen met een beperking kunnen voetballen. Ook hebben we een 7 tegen 7 competitie voor senioren opgezet en willen we van e(lectronic)-voetbal een speerpunt maken. Er zijn veel kinderen die niet actief sporten, maar die wel ‘voetbal’ op de PlayStation of Xbox spelen, dat is een wereld op zich. We willen de generatiekloof slechten en die doelgroep naar ons toe halen met toernooien en een competitie bijvoorbeeld.”

Beleidsplan en meer vrijwilligers
In het traject bij de voetbalvereniging leverde Joke Roeterdink van de GSF na een uitvoerig intakegesprek met het oude en nieuwe bestuur een rapport op. “Een concreet stuk waar verbeterpunten uit kwamen,” zegt Francis van Haren. “Zo bleek bijvoorbeeld dat wij het verhaal van onze vereniging, onze huisregels, missie en visie, niet goed op papier hadden. We zetten nu met een nieuw bestuur van acht personen in op het formuleren van een strategisch beleidsplan. Ook kwam naar voren dat er behoefte is aan een bestuurslid met ervaring op het sociaal-maatschappelijke werkvlak. Op die manier kunnen we beter activiteiten op het vlak van de openclubgedachte opzetten. Daarnaast neemt het aantal vrijwilligers af. Op dit vlak kunnen we dus wel een boost gebruiken en daar buigen we ons op dit moment over. We kijken ook naar de mogelijkheid om een brug te slaan tussen de vereniging en de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen. De wil is er om bijvoorbeeld ook met zorginstellingen contact te leggen.”Krimp en open club
De voetbalvereniging uit Pannerden ligt in een krimpregio en dat vraagt om specifieke maatregelen. Francis van Haren: “Wij kunnen de krimp niet tegengaan, maar willen er wel voor zorgen dat we de beste voetbalvereniging van het Gelders eiland worden. Het kan zijn dat er op termijn een van de drie voetbalclubs moet gaan verdwijnen. Daarnaast is het overleg tussen de lokale voetbalclubs nieuw leven ingeblazen, we zoeken de samenwerking op als we bijvoorbeeld elftallen compleet willen krijgen.” De voetbalvereniging heeft de ambitie om richting een open club te ontwikkelen. “Daar is onze vereniging ook perfect voor geschikt.”

Ervaring met verenigingsscan positief
Beide verenigingen hebben de verenigingsscan positief ervaren. Nico Verzijl: “Zelf kijk je met een gekleurde blik. Als een ander naar je vereniging kijkt, kun je zelf kritischer zijn. Vervolgens is het natuurlijk aan de eigen vereniging om te kijken wat je er mee doet. Na het uitkomen van de rapportage zijn we drie keer bijeen geweest. Dat verschillende partijen deelnamen was waardevol, het maakte de gesprekken diepgaand en concreet.” Ook Francis van Haren vond het goed om als vereniging eens feedback te krijgen op je functioneren. “Wij hebben als les uit het hele traject getrokken dat we moeten proberen de dingen die we doen goed te doen, en niet te veel tegelijk oppakken.”

Plannen voor de toekomst
De atletiek- en voetbalvereniging zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “Wij gaan aan een aantal punten werken, maar uit de verenigingsscan bleek ook dat onze financiële positie goed is,” zegt Nico Verzijl. “We lopen voorop op het vlak van duurzaamheid en dat geeft een plusje bij de gemeente. Zo hebben we onder andere zonnepanelen en zonnecollectoren en leveren we ook terug aan het net, dat kan een voorbeeld zijn voor anderen.” Ook de voetbalvereniging in Pannerden is bezig met plannen voor de toekomst. “Wat de verdere ontwikkeling betreft willen we de lat zo hoog leggen dat we er ook overheen kunnen springen. We hebben allerlei ideeën om meer reuring op het park te krijgen en zullen die stapsgewijs gaan uitvoeren.“

Meer informatie